Terapi

Terapi

Att leva med mening

Under våra samtal utgår vi från det som är angeläget för dig i stunden. Genom att uppmärksamma och reflektera kring sådant du märker, känner, tänker och gör i olika situationer kommer du att börja förstå dig själv, dina behov och dina relationer på ett djupare plan. Denna medvetenhet öppnar samtidigt upp för att pröva andra sätt att vara, tänka och göra, vilket utvecklar din förmåga att skapa mening, växt och hälsa i mötet med andra. På så sätt kommer du - med tiden - att kunna leva med större mening i såväl medgångar som motgångar.

Gestaltterapi är en humanistisk form av psykoterapi som vilar på en relationell och existentiell teoretisk grund. Den har gott stöd i aktuell forskning om psykoterapi. Denna forskning visar att vad som främst bidrar till ett önskvärt resultat är en trygg och tillitsfull terapeutisk relation, att vi har en gemensam målsättning och att sättet vi arbetar på passar dig. Det möjliggör ett ömsesidigt utforskande av det som visar sig i terapin och vad det har för betydelse i ditt liv. 

Om du vill berättar jag gärna mer om hur jag arbetar och vilka skillnader och likheter som finns mellan gestaltterapi och t.ex. kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk eller emotionsfokuserad terapi.

psykoterapi umeå

HUR

GÅR DET TILL?